Close
Skip to content

Diresaun Nasionál Administrasaun no Finansas (DNAF)

Vizaun

Mellora estabelesimentu kona-bá servisu iha jestaun administrasaun finanseira nian iha planu no servisu hamutuk ho instituisaun hodi taun matan no aumenta atu simu no fó apoiu hodi kria governasaun ida ne’ebé di’ak liu.

Misaun

 • Kria Jestaun finanseira ida bá iha instituisaun ne’ebé efikas no efisiente
 • Hala’o administrasaun ho ordén ba jestaun ne’ebé sei ativu iha diresaun, ho dadus no valór sira ne’ebé sei ativu iha diresaun ne’ebé iha kbi’it hodi alkansa.
  • Asegura didi’ak funsionamentu servisu administrativu, finanseira sira nian iha planu koperasaun ba nivél servisu sentral oioin iha kampus IPB-KRXG
  • Garantia no apoiu tékniku administrativu ba orgaun sira hotu, unidade no servisu ba iha nesesidade IPB-KRXG.
  • To’o ba servisu komunitáriu akadémiku ne’ebé naroman efisiente, efikazes no responsavél di’ak no aumenta reseita orijiná; instituisaun hosi tinan ba tinan.
   gab2

   Departementu Planu Finansas Monitorizasaun no Evaluasaun

   Organizmu ba DNAGPFC responsavél husi planeamentu ho jestaun reseita ida iha IPB-KRXG, kona-bá orsamentu jeral estadu ba IPB espesial husi faze harmonizasaun husi planu sevisu ho orsamentu disponivel monitorizasaun hodi hare ezekuasaun ba planu servisu tinan-tinan ho reseita ida-idak ba IPB-KRXG ho Orsamentu Jerál IPB, Tezoreira jestaun kontabilidade ezekuasaun jestaun kobransa no kontabilizasaun reseita ida ba hot-hohu prepara planu hodi aumenta ba reseita iha IPB-KRXG ho ezekuasaun ba propinas.

   Departamentu Jestaun Rekursu Umanu no Pagamentu ba Orden.

   Departamentu jestaun Rekursu Humanu ha servisu ba DNAGPFC ho kompetensia kona ba rekrutamentu kontratasaun ba avaliasaun servisu nain iha IPB-KRXG, fahe imformasaun relevante liu-bá Rekursu Umanu, dezenvolvimentu no formasaun ba servisu nain sira iha IPB-KRXG hahu halo jestaun ba prosesu disiplina iha kordenasaun ho respektiva entidade ho komisaun funsaun publiku,prosesamentu vensimentu seluk husi numeru ba ema hotu-hotu iha IPB-KRXG.

   Departamentu Lojístika ho Manutensaun

   Departamentu lojistika ho manutensaun ba servisu iha DNAGPFC responsavel sei prepara hosi ezekusaun politíka jestaun lojistika sei ativu ba orgaun servisu ipb-KRXG, asegura no fahe tuir hanesan ho diak asegura ba jestaun lojistika ba edifisiu IPB-KRXG, prepara politika ezekuasaun no manutensaun ne’ebé ativu iha orgaun servisu iha IPB-KRXG, asegura no tau didi’ak no hanesan asegura di’ak mos ho manutensaun edifísiu ba IPB-KRXG, prepara polítika ezekuasaun ba jestaun la iha hanoin seluk ba IPB ne’ebé hola parte mos hanesan transporte kombustível di’ak no tau fiar ba administrative reparasaun hanesan  iha koordenasaun ho diresaun relevante